hypotheek huis

Dienstenwijzer Dienstenwijzer

Download hier onze dienstenwijzer voor alle informatie

Advertenties Advertenties

DienstenwijzerDienstenwijzer


Onze kerngegevens:


 
Naam:
Netto Direct b.v.

 
Bezoekadres:             
Steenweg 61             
4181 AK Waaerdenburg     

Postadres:
Postbus 44
4180 BA Waardenburg

Registratie AFM
Ons bedrijf is geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer: 12012008

 
Wij zijn actief op het gebied van:
Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen en Pensioenen
Hypothecair Krediet
Consumptief krediet en (auto) financieringen
Sparen en betalen
Beleggen

 
Klachten
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u ons daarover direct te informeren. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken en indien nodig uw klacht volgens onze interne klachtenprocedure in behandeling nemen.

Als wij niet samen tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan:
Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiŽle producten die banken en verzekeraars voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Overige zaken
Ons kantoor is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiŽle producten van specifieke banken of verzekeraars. Bovendien zijn wij een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft zeggenschap in onze onderneming. In alle dienstverlening die wij voor u uitvoeren mag u van ons verwachten dat wij op vertrouwelijke wijze met uw gegevens omgaan conform de normen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Registraties en lidmaatschappen:
KvK : 11057655

Wij zijn lid van:
NVF Nederlandse verenging voor Financieringsbemiddelaars

Geachte relatie,

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

De voordelen van Netto Direct voor u als klant:

1. ons kantoor is een onafhankelijke adviesorganisatie;
2. u hebt de keuze uit alle belangrijke geldverstrekkers en verzekeraars;
3. NettoDirect heeft goed opgeleide kredietadviseurs in dienst;
4. objectieve begeleiding, u betaald ons tenslotte;
5. zekerheid van een hypotheek- en/of financieel advies dat bij u past;

Onze gebruikelijke dienstverlening
Wij begeleiden u bij het proces van het kopen van een nieuwe woning, maar ook bij het oversluiten van uw hypotheek of bij het aanvragen van een tweede hypotheek. Ook bij andere vraagstukken met betrekking tot uw financiŽn kunt u bij ons terecht. Dit kan voor zowel uw financieringen, uw pensioen, uw nabestaandenpensioen, vragen met betrekking tot werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, uitvaart, uw schadeverzekeringen enz.

De fases in deze weg hiernaartoe bestaan uit:

OriŽntatiefase

1. uitleg over de vijf fasen die we bij de advisering doorlopen
2. inventarisatie van uw gegevens, uw huidige situatie en uw wensen (circa 1,5 uur excl. reistijd)
3. indicatie van het (maximaal) te lenen bedrag en de ongeveer hierbij bijbehorende maandlasten
4. doornemen van uw schadeverzekeringmap,  lopende levens- en uitvaartverzekeringen etc.
5. doornemen van uw pensioen- en nabestaandenpensioenuitkeringen
6. doornemen van uw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen igv onverhoopte arbeidsongeschiktheid
7. eventueel lopende krediet(en) in kaart brengen alsmede spaarrekeningen
8. eventueel uitreiken verder in traject benodigde documenten
9. toelichten van ons verdienmodel
10. beantwoorden van al uw eerste vragen
11. uitreiken dienstverleningsdocument

Analyse- en adviesfase
1. bespreken herberekening huidige situatie
2. uitleg over de diverse basisvormen van hypotheken en verzekeringen
3. meerdere berekeningen op basis van uw specifiek opgegeven gegevens en wensen
4. rapport samenstellen inzake uw (nabestaanden)pensioen
5. rapport samenstellen inzake arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
6. uitleg over voorwaarden en verschillen van gemaakte berekeningen
7. advies over hypotheekvorm(en), rentevariant(en), geldverstrekker(s) en verzekeraar(s)
8. de alternatieven worden helder en duidelijk voor u samengevat
9. beoordelen lopende schadeverzekeringen op polisvoorwaarden en een prijsvergelijk maken
10 offertes maken voor schadeverzekeringen

Beslissingsfase
1. bepaling van uw keuze aan de hand van de berekeningen en het advies
2. eventueel aanpassingen doorvoeren op basis van nieuwe gegevens, aangepaste wensen etc.
3. onder begeleiding keuze maken uit gemaakte voorstellen
4. verzamelen van eventueel overig relevante stukken en het aanvragen van de offerte
5. toelichting op het vervolgtraject

Afhandelingfase
1. uitreiken en bespreken productoffertes en productomschrijving
2. uitreiken algemene voorwaarden en financiŽle bijsluiters
3. uitreiken en bespreken adviessamenvatting en klantprofiel
4. begeleiding bij het opvragen van de benodigde bescheiden (oa werkgeversverklaring)
5. begeleiding bij het invullen van de benodigde bescheiden
6. begeleiding bij tekenen van de hypotheekofferte door u en uw (eventuele) partner
7. informeren over de voortgang van de administratieve afhandeling
8. evt. in gang zetten en bewaken van afhandeling van de medische keuring
9. in gang zetten en bewaken van taxatie en evt. bouwkundige keuring
10. voorlichting over het traject naar de notaris

Nazorg en service
1. bewaken afhandeling conceptstukken ten behoeve van passeren bij de notaris
2. het tekenen van de transport cq. hypotheekakte bij de notaris door de klant
3. het verzorgen van uw voorlopige teruggave en belastingaangifte
4. telefonisch after sales gesprek
5. bewaking 1e betaling van uw rente en eventuele verzekeringspremie(s)
6. periodieke contactmomenten met u als klant

Onze beloning
Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten
die wij van financiŽle instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product
aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij "provisie". De financiŽle instelling zal deze kosten
bijna altijd verwerken in de prijs van het financiŽle product. De provisie ontvangen wij omdat wij de bank en/of verzekeraar veel werk uit handen nemen dat hij anders zelf moest doen en hier anders zelf kosten voor in rekening had gebracht.

De provisie die wij ontvangen verschilt per aanbieder waar wij zaken mee doen en verschilt per product dat in gezamenlijk overleg gekozen wordt. Reden hiervoor is dat onze bemiddeling werkzaamheden voor het ene product of de ene aanbieder meer tijd in beslag neemt dan bij het andere product of aanbieder. In onderstaand overzicht treft u de bandbreedtes aan van het provisiepercentage per financieel product.

Soort product: Provisiepercentage:

Aflossingsvrije-, annuiteiten, lineaire en krediethypotheek - 0,0% / 1,15%
Bank(spaar)-, hybride-, beleggings- of levenhypotheek     - 0,0% / 2,375%
Overbruggingshypotheek- 0,0% / 0,50%

Op het moment dat u de hypotheek of de verzekeringen bij ons afsluit ontvangen wij een gedeelte van de provisie (afsluitprovisie). Het andere deel van de provisie wordt verspreid over minimaal 10 jaar aan ons uitgekeerd (doorloopprovisie). Wij ontvangen alleen provisie zolang u klant bij ons bent en zolang uw product loopt. Indien u besluit met uw financiŽle product te stoppen dat u bij ons gesloten hebt dan zijn wij gedurende een periode verplicht een deel van de provisie aan de aanbieder terug te betalen.
Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van
vergoeding noemen wij "declaratie". Deze vorm van beloning heeft onze voorkeur. Wij werken voor u. Het is dan meer in de lijn van de verwachtingen dat u ons betaald en niet de verzekeraar. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiŽle product dat u aanschaft lager wordt over de gehele looptijd. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.  Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is. Indien u na het afsluiten van een financieel product ondersteuning van ons wenst zullen wij u vooraf informeren over de kosten die wij daarvoor in rekening zullen brengen wanneer die werkzaamheden buiten de dienstverlening op basis van het Servicecertificaat vallen.

U ziet exact wat onze beloning is

Of wij nu door de financiŽle instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet
u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling
aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u
uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld
genomen de kosten van onze dienstverlening zijn
In de overzicht op de volgende pagina laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien.

Tarievenkaart Netto Direct 2011

In de tarievenkaart ziet u de tarieven voor onze financiŽle dienstverlening voor particulieren. De tarieven zijn gebaseerd op netto tarieven (zonder afsluitprovisie) van verzekeraars en banken
                    
Inkomensverzekeringen **
Overlijdensrisicopolis op 1 of 2 levens 500,- euro eenmalig
Arbeidsongeschiktheidspolis op 1 of 2 levens 500,- euro eenmalig
Onvrijwillige werkloosheid polis op 1 of 2 levens 500,- euro eenmalig

Krediet
Nieuwe of bestaande klant, nieuw krediet 0,00 euro                   
Alle tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief BTW
De tarieven zijn onderhevig aan indexatie.

Afwijkingen van het gemiddelde
Zoals aangegeven geeft het overzicht zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

Is er een verschil in vergoeding tussen Netto Direct en banken en/of verzekeraars?


Indien u ook van bijvoorbeeld een bank een voorstel ontvangt voor uw hypotheek en/of (levens) verzekeringen zult u zien dat er een verschil is tussen de getoonde kosten voor de bemiddeling. Banken maken echter ook kosten voor deze bemiddeling, administratieve afwikkeling, distributie en advisering, alleen zij hoeven hier nog niet transparant over te zijn. Op dit moment is het vergelijken op kosten dan ook nog niet mogelijk.

Hoe maakt u dan een vergelijking tussen voorstellen?

Let u daarbij vooral op de netto maandlasten die berekend zijn. Hierin zitten immers alle kosten, dus ook provisies enzovoort. Let er dan tevens op dat dit wel exact vergelijkbare voorstellen zijn. Dit kunt u het beste als volgt doen:
-zorg ervoor dat de beide aanbiedingen inhoudelijk vergelijkbaar zijn
 (zelfde hypotheekbedrag, zelfde aflossing, zelfde soort hypotheek, zelfde soort zekerheid, zelfde rentevast periode, zelfde WOZ waarde, zelfde overlijdensrisicodek-kingen, zelfde bruto inkomen, enz)
- check vervolgens de netto maandlasten

Wij begrijpen dat dit soort zaken moeilijk is om zuiver naast elkaar te leggen. Kom in dat geval gerust bij ons langs voor een toelichting en om die vergelijking samen te maken.

Wat verwachten wij van u?


Om u zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden dient u ons aan te geven wat u belangrijk vindt en wat u van ons verwacht. Hoe meer wij van u weten hoe beter de adviseur van Netto Direct in staat zal zijn uw financiŽle plaatje op uw lijf te schrijven. Het is dus van evident belang dat wij volledige en juiste informatie ten behoeve van ons advies van u krijgen. Dat is dan ook uw verantwoordelijkheid.

Beoordeelt u het door ons gegeven advies en de daarbij behorende berekeningen kritisch zodat u afgewogen uw beslissing kunt nemen.

Vragen
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.


Hypotheek berekenen

Dienstenwijzer

disclaimer - privacy statement - links - (c) copyright 2008 - 2018, www.rentehypotheekberekenen.nl - alle rechten voorbehouden.